Bài viết nổi bật

Quảng cáo

Hàm Dollar

 • 3,532
 • 0
DOLLAR

Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

Cú pháp: = DOLLAR(number, decimals)
Trong đó:
Number
: Số cần chuyển sang dạng tiền tệ
Decimals : Số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm thì sẽ làm tròn về bên trái

Ví dụ
:
Tại ô B15 nhập vào công thức: = "Tổng chi phí quí một năm 2008 là " & DOLLAR(76632, 0)

Kết quả trả về: Tổng...

Hàm Fixed

 • 8,800
 • 1
[h=4]FIXED[/h]Công dụng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

Công thức: =FIXED(number [,decimals] [,no_commas])

Trong đó:
number là số cần chuyển sang dạng text
decimals là số số thập phân, mặc định là 2, nếu là số âm thì sẽ làm tròn về bên trái
no_commas là TRUE hoặc FALSE, dùng TRUE nếu không muốn có dấu phân cách hàng ngàn, và FALSE (mặc...

Hàm Text

 • 11,700
 • 1
TEXT

Công dụng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định

Công thức: =TEXT(number,format)

Trong đó:
number là số cần chuyển sang dạng text
format
là kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Ví dụ: Công thức sau sẽ dùng hàm AVERAGE() để tính số trung bình của mảng cell A1:A31, và dùng hàm TEXT để chuyển đổi kết quả ra dạng nhiệt độ

=”Nhiệt độ trung bình của lò phản ứng là “ &...

Hàm Lower - Upper và Proper

 • 8,944
 • 2
Hàm LOWER

Hàm LOWER() đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

Hàm này thường được dùng khi bạn cần định dạng lại một câu văn (thường là do chép ở đâu đó dán vào trong Excel) mà trong đó, chữ thường chữ hoa được gõ hoặc bị thay đổi lung tung...

Cú pháp: =LOWER(text)
text : Là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần định dạng

Ví dụ: Công thức sau đây sẽ sửa cell A2 (Giải pháp Excel) thành toàn là chữ thường
=LOWER(A2) → giải pháp excel...

Hàm Code

 • 4,274
 • 4
Hàm CODE

Hàm CODE() là ngược lại với hàm Char(), nghĩa là, cho 1 ký tự, CODE() sẽ cho biết mã số của ký tự đó. Nếu đối số của CODE() là một chuỗi, thì kết quả trả về sẽ là mã số của ký tự đầu tiên trong chuỗi đó.

Cú pháp: =CODE(text)

text : Là một ký tự hoặc một chuỗi (một câu)

Ví dụ:
CODE("a") = 97

CODE("A") = 65

CODE("@") = 64

code_01.JPG

Mời các bạn thảo luận thêm về cách dùng hàm này và cho thêm ví dụ! (các ví dụ không nhất thiết chỉ có 1 hàm char mà có thể...

Hàm SumIfs (Excel 2007+)

 • 45,913
 • 3
Hàm SUMIFS (Excel 2007+)

Cộng các ô trong vùng lựa chọn thõa nhiều điều kiện

Cú pháp: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteria_range2,criteria2…)

Sum_range là các ô cần tính tổng, bao gồm các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi (Text) sẽ bị bỏ qua.

Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.

Criteria1, criteria2, … có...
Top Bottom