Hàm REPLACE (hay REPLACEB)

MyVTV Add-ins
Hàm REPLACE (hay REPLACEB)

Replace: Dùng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, dựa vào số ký tự được chỉ định
ReplaceB: Dùng để thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, dựa vào số byte được chỉ định.
Replace dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã 1 byte (SBCS), Replaceb dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã 2 byte (BDCS).

Công thức:
= REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)
= REPLACEB(old_text,start_num,num_bytes,new_text)

old_text: chuỗi văn bản cần được xử lý
start_num: vị trí bắt đầu tìm cái sẽ thay thế, tính từ bên trái sang
num_chars: là số ký tự trong old_text mà ta muốn hàm REPLACE thay bằng new_tex t
num_bytes: là số bytes trong old_text mà ta muốn hàm REPLACEB thay bằng new_text
new_text: là chuỗi mà ta muốn thay cho các ký tự trong old_text.

Ví dụ 1: Đế thay số 2007 bằng 2014 trong câu Expense Budget for 2007 ở ô A10

Cái khó của bài này là xác định start_num và num_chars. Làm sao biết được bắt đầu từ đâu và thay thế bao nhiêu chữ?

- Bạn dùng hàm FIND() hoặc SEARCH() để xác định vị trí bắt đầu (start_num)

- Dùng hàm LEN() để xác định số ký tự của chuỗi sẽ được thay thế (num_chars)

Dùng công thức như sau:
=REPLACE(A10, FIND("2007", A10), LEN("2007"), "2014")→ Expense Budget for 2014
replace_01.JPG

Ví dụ 2:
replace_02.JPG
 

File đính kèm

  • HamVanBan_Replace.xlsx
    161.8 KB · Đọc: 396
Lần chỉnh sửa cuối:
Top Bottom