Bài viết nổi bật

Quảng cáo
Hàm AGGREGATE (Excel 2010)
 • 6,759
 • 3
Hàm AGGREGATE

Trả về tổng gộp trong một danh sách hoặc một cơ sở dữ liệu. Hàm AGGREGATE có thể áp dụng các hàm tổng gộp khác nhau cho một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu với tùy chọn bỏ qua hoặc ẩn các hàng hoặc giá trị lỗi.

Cú pháp:

Dạng tham chiếu =AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Dạng mảng =AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Function_num Bắt buộc. Một số từ 1 đến 19 chỉ rõ hàm cần dùng...

Hàm FORMULATEXT (Excel 2013)

 • 12,983
 • 4
[h=4]Hàm FORMULATEXT[/h]Trả về công thức ở dạng chuỗi.

Cú pháp: =FORMULATEXT(reference)

Reference Bắt buộc. Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi ô.

Lưu ý:
 • Hàm FORMULATEXT trả về những gì được hiển thị trong thanh công thức nếu bạn chọn ô được tham chiếu.
 • Đối số Reference có thể là tham chiếu đến trang tính hay sổ làm việc khác.
 • Nếu đối số Reference là tham chiếu đến sổ làm việc khác đang không mở, hàm FORMULATEXT trả về giá trị lỗi...

Hàm WORKDAY.INTL (Excel 2010)

 • 8,865
 • 0
[h=4]Hàm WORKDAY.INTL[/h]Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định, với các tham số ngày cuối tuần tùy chỉnh. Tham số ngày cuối tuần cho biết những ngày nào và có bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần và bất kỳ ngày nào đã xác định là ngày lễ sẽ không được coi là ngày làm việc.

Cú pháp: =WORKDAY.INTL(start_date, days, [weekend], [holidays])

Start_date Bắt buộc. Ngày bắt...

Hàm BITXOR (Excel 2013)

 • 3,948
 • 0
[h=4]BITXOR (Excel 2013)[/h]Trả về bitwise 'XOR' của hai số.

Cú pháp =BITXOR(number1, number2)


Number1 Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Number2 Bắt buộc. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • BITXOR trả về một số thập phân là kết quả của tổng bitwise 'XOR' (XOR loại trừ) của các tham số.
 • Nếu một trong hai đối số nằm ngoài mức giới hạn, hàm BITXOR trả về lỗi #NUM!.
 • Nếu một trong hai đối số lớn hơn (2^48)-1, hàm BITXOR...

Hàm BITRSHIFT (Excel 2013)

 • 3,713
 • 0
[h=4]Hàm BITRSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang phải bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITRSHIFT(number, shift_amount)

Number Bắt buộc. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

Shift_amount Bắt buộc. Phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang phải tương đương với việc loại bỏ các bit ở ngoài cùng bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang phải của số thập phân 13 có biểu diễn nhị phân...

Hàm BITOR (Excel 2013)

 • 3,756
 • 0
Hàm BITOR

Trả về bitwise 'Or' của hai số.

Cú pháp
=BITOR(number1, number2)

Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • Kết quả là 'bitwise 'OR' của các tham số.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu một trong hai bit của các tham số ở vị trí đó là 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới dạng...

Hàm BITLSHIFT (Excel 2013)

 • 4,619
 • 0
[h=4]Hàm BITLSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang trái bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITLSHIFT(number, shift_amount)


Number Bắt buộc. Number phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
Shift_amount Bắt buộc. Shift_amount phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang trái tương đương với việc thêm các số 0 vào bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang trái trên giá trị thập phân 4 sẽ chuyển...

Hàm BITAND (Excel 2013)

 • 4,615
 • 0
Hàm BITAND

Trả về bitwise 'And' của hai số.

Cú pháp =BITAND( number1, number2)


Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • BITAND trả về số thập phân.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu cả hai bit của các tham số ở vị trí đó bằng 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới...

Hàm ACOTH (Excel 2013)

 • 5,555
 • 0
[h=4]Hàm ACOTH[/h]Trả về nghịch đảo cotang-hyperbol của một số lớn hơn 1

Cú pháp: =ACOTH(number)

number: Phải là con số lớn hơn 1

Lưu ý:
 • Nếu number nhỏ hơn 1, ACOTH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu trị tuyệt đối của Number <= 1 hàm sẽ trả về lỗi #NUM! → nghĩa là -1≤Number≤1 hàm sẽ báo lỗi.

Ví dụ:
acoth.jpg

Hàm Binom.Dist.Range (Excel 2013)

 • 3,946
 • 0
BINOM.DIST.RANGE (Excel 2013)

Trả về xác suất của những lần thử thành công (trong khoảng) của phân phối nhị phân.

Cú pháp: =BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

Trials
: Bắt buộc. Số phép thử độc lập. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Probability_s
: Bắt buộc. Xác suất thành công trong mỗi phép thử. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc...

Hàm Base (Excel 2013)

 • 5,544
 • 0
Hàm BASE

Chuyển hệ một số theo cơ số cho trước sang dạng văn bản

Cú pháp: =BASE(Number, Radix [Min_length])

Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn chuyển đổi. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53.
Radix: Bắt buộc. Cơ số mà bạn muốn chuyển số trên thành. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 36.
Min_length: Tùy...

Hàm ARABIC (Excel 2013)

 • 5,675
 • 0
[h=4]Hàm ARABIC[/h]Ngược với hàm ROMAN, hàm ARABIC chuyển đổi chữ số La Mã sang chữ số Ả Rập. Xem thêm tại wiki

Cú pháp: = ARABIC( text )

text: là chuỗi hoặc tham chiếu đến chuỗi nằm trong cặp nháy kép.

Lưu ý:
 • Nếu text không hợp lệ hàm trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu text là rỗng hàm trả về 0
 • Text dài tối đa 255 ký tự, do vậy số lớn nhấn có thể trả về là 255000...

Hàm ISFORMULA (Excel 2013)

 • 4,077
 • 0
Hàm ISFORMULA

Kiểm tra ô tham chiếu có chứa công thức thì trả về TRUE còn không thì trả về FALSE

Cú pháp: =ISFORMULA(reference)

Reference Là ô tham chiếu cần kiểm tra, nó có thể là một công thức hay là một tên do người dùng đặt đại diện cho ô.

Nếu Reference có kiểu dữ liệu không hợp lệ hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

isformular.JPG

ISOWEEKNUM (Excel 2013)

 • 3,799
 • 0
Hàm ISOWEEKNUM

Trả về số tuần (chuẩn ISO) của năm theo ngày cho trước.

Cú pháp: =ISOWEEKNUM(date)

Date Là ngày tháng cần tính tuần trong năm

Lưu ý:
 • ISO WEEKNUM mặc định ngày thứ 2 là ngày đầu tuần và tuần đầu tiên của năm là tuần có chứa ngày thứ Năm (Xem thêm tại wiki)
 • Excel lưu ngày dưới dạng số tuần tự. Ngày 1/1/1990 được ghi nhận là số 1
 • Nếu date là số không hợp lệ, hàm trả về lỗi #NUM!
 • Nếu date là ngày không hợp lệ, hàm trả...

Hàm DAYS (Excel 2013)

 • 7,299
 • 2
Hàm DAYS

Trả về số ngày giữa hai ngày cho trước.

Cú pháp:
=DAYS(end_date, start_date)

End_date, Start_date là ngày kết thúc và bắt đầu mà ta muốn tính số ngày có trong thời đoạn này.

Lưu ý:

 • Excel lưu ngày dưới dạng số tuần tự. Ngày 1/1/1990 được ghi nhận là số 1
 • Nếu end_date và start_date đều là các con số thì hàm sẽ lấy end_date - start_date để tính toán số ngày giữa hai ngày.
 • Nếu có một trong hai đối số là ngày dạng chuỗi...

Hàm SHEET và SHEETS (Excel 2013)

 • 4,168
 • 0
[h=4]SHEET (Excel 2013)[/h]Trả về số chỉ mục của sheet tham chiếu

Cú pháp: =SHEET(value)

Value: Tên của sheet hoặc tham chiếu mà ta muốn biết số chỉ mục của sheet. Nếu value bỏ trống hàm trả về chỉ mục của sheet chứa công thức.

Lưu ý:
 • SHEET bao gồm tất cả worksheet (nhìn thấy - visible, ẩn - hidden, hoặc ẩn sâu - very hidden) và bao gồm tất cả loại sheet (macro, chart, dialog sheet).
 • Nếu value không hợp lệ, hàm SHEET trả...

Hàm IF

 • 9,929
 • 3
Hàm IF

Trả về một giá trị nếu điều kiện có giá trị TRUE, và một giá trị khác nếu điều kiện có giá trị FALSE.

Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true [, value_is_false])

logical_test: Là bất kỳ giá trị hay công thức nào có thể trả về TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, A1=100 là một biểu thức logic. Nếu giá trị trong A1 bằng 100, biểu thức sẽ trả về giá trị TRUE, còn ngược lại thì biểu thức trả về giá trị FALSE. Đối số này có thể bất kỳ toán tử so sánh nào...

Hàm IFERROR (Excel 2007+)

 • 4,182
 • 1
Hàm IFERROR

Trả về một giá trị xác định trước nếu công thức có lỗi, hoặc trả về kết quả của công thức nếu công thức đó không có lỗi. Thường dùng IFERROR để bẫy lỗi trong các công thức.

Cú pháp:
=IFERROR(value, value_if_error)
value: Là một biểu thức, một công thức cần kiểm tra có lỗi hay không.

value_if_error: Giá trị trả về nếu value gây ra lỗi, là các loại lỗi sau đây: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME...

Hàm OR

 • 3,125
 • 0
Hàm OR

Trả về giá trị TRUE nếu có một hay nhiều đối số là đúng; trả về giá trị FALSE nếu tất cả các đối số là sai.

Có thể dùng hàm OR bất cứ chỗ nào, nhưng thường thì hàm OR hay được dùng chung với hàm IF.

Cú pháp: OR(logical1, [, logical2...])

Logical1,logical2,... Có từ 1 đến 255 điều kiện cần kiểm tra xem TRUE hay FALSE (trong Excel 2003 trở về trước, con số này là 30).

Ghi chú:
 • Các đối số phải có giá trị logic là TRUE hoặc là...

Hàm AND

 • 3,410
 • 0
Hàm AND

Trả về giá trị TRUE nếu tất cả các điều kiện so sánh là đúng; trả về giá trị FALSE nếu có một hay nhiều điều kiện so sánh là sai.

Cú pháp:
=AND(logical1, [, logical2...])

logical1, logical2, ... có thể có đến 255 điều kiện cần kiểm tra (trong Excel 2003 trở về trước, con số này là 30), các điều kiện này trả về TRUE hoặc FALSE

Ghi chú:
Các đối số phải có giá trị logic là TRUE hoặc là FALSE. Nếu đối số là mảng hay tham...
Top Bottom