Bài viết nổi bật

Quảng cáo

Hàm BITRSHIFT (Excel 2013)

 • 3,662
 • 0
[h=4]Hàm BITRSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang phải bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITRSHIFT(number, shift_amount)

Number Bắt buộc. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.

Shift_amount Bắt buộc. Phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang phải tương đương với việc loại bỏ các bit ở ngoài cùng bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang phải của số thập phân 13 có biểu diễn nhị phân...

Hàm BITOR (Excel 2013)

 • 3,722
 • 0
Hàm BITOR

Trả về bitwise 'Or' của hai số.

Cú pháp
=BITOR(number1, number2)

Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • Kết quả là 'bitwise 'OR' của các tham số.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu một trong hai bit của các tham số ở vị trí đó là 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới dạng...

Hàm BITLSHIFT (Excel 2013)

 • 4,583
 • 0
[h=4]Hàm BITLSHIFT[/h]Trả về một số được dịch sang trái bằng số lượng bit cụ thể.

Cú pháp =BITLSHIFT(number, shift_amount)


Number Bắt buộc. Number phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0.
Shift_amount Bắt buộc. Shift_amount phải là số nguyên.

Lưu ý:

 • Chuyển dịch một số sang trái tương đương với việc thêm các số 0 vào bên phải của phép biểu diễn nhị phân của số đó. Ví dụ, dịch 2 bit sang trái trên giá trị thập phân 4 sẽ chuyển...

Hàm BITAND (Excel 2013)

 • 4,577
 • 0
Hàm BITAND

Trả về bitwise 'And' của hai số.

Cú pháp =BITAND( number1, number2)


Number1 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2 Bắt buộc. Phải là dạng số thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.

Lưu ý:

 • BITAND trả về số thập phân.
 • Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được đếm nếu cả hai bit của các tham số ở vị trí đó bằng 1.
 • Các giá trị được trả về từ các vị trí bit tịnh tiến từ phải sang trái dưới...

Hàm ACOTH (Excel 2013)

 • 5,521
 • 0
[h=4]Hàm ACOTH[/h]Trả về nghịch đảo cotang-hyperbol của một số lớn hơn 1

Cú pháp: =ACOTH(number)

number: Phải là con số lớn hơn 1

Lưu ý:
 • Nếu number nhỏ hơn 1, ACOTH sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!
 • Nếu trị tuyệt đối của Number <= 1 hàm sẽ trả về lỗi #NUM! → nghĩa là -1≤Number≤1 hàm sẽ báo lỗi.

Ví dụ:
acoth.jpg

Hàm Binom.Dist.Range (Excel 2013)

 • 3,912
 • 0
BINOM.DIST.RANGE (Excel 2013)

Trả về xác suất của những lần thử thành công (trong khoảng) của phân phối nhị phân.

Cú pháp: =BINOM.DIST.RANGE(trials,probability_s,number_s,[number_s2])

Trials
: Bắt buộc. Số phép thử độc lập. Phải lớn hơn hoặc bằng 0.

Probability_s
: Bắt buộc. Xác suất thành công trong mỗi phép thử. Phải lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc...

Hàm Base (Excel 2013)

 • 5,506
 • 0
Hàm BASE

Chuyển hệ một số theo cơ số cho trước sang dạng văn bản

Cú pháp: =BASE(Number, Radix [Min_length])

Number: Bắt buộc. Số mà bạn muốn chuyển đổi. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53.
Radix: Bắt buộc. Cơ số mà bạn muốn chuyển số trên thành. Phải là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 36.
Min_length: Tùy...

Hàm ARABIC (Excel 2013)

 • 5,622
 • 0
[h=4]Hàm ARABIC[/h]Ngược với hàm ROMAN, hàm ARABIC chuyển đổi chữ số La Mã sang chữ số Ả Rập. Xem thêm tại wiki

Cú pháp: = ARABIC( text )

text: là chuỗi hoặc tham chiếu đến chuỗi nằm trong cặp nháy kép.

Lưu ý:
 • Nếu text không hợp lệ hàm trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu text là rỗng hàm trả về 0
 • Text dài tối đa 255 ký tự, do vậy số lớn nhấn có thể trả về là 255000...

Hàm ISFORMULA (Excel 2013)

 • 4,035
 • 0
Hàm ISFORMULA

Kiểm tra ô tham chiếu có chứa công thức thì trả về TRUE còn không thì trả về FALSE

Cú pháp: =ISFORMULA(reference)

Reference Là ô tham chiếu cần kiểm tra, nó có thể là một công thức hay là một tên do người dùng đặt đại diện cho ô.

Nếu Reference có kiểu dữ liệu không hợp lệ hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:

isformular.JPG

ISOWEEKNUM (Excel 2013)

 • 3,754
 • 0
Hàm ISOWEEKNUM

Trả về số tuần (chuẩn ISO) của năm theo ngày cho trước.

Cú pháp: =ISOWEEKNUM(date)

Date Là ngày tháng cần tính tuần trong năm

Lưu ý:
 • ISO WEEKNUM mặc định ngày thứ 2 là ngày đầu tuần và tuần đầu tiên của năm là tuần có chứa ngày thứ Năm (Xem thêm tại wiki)
 • Excel lưu ngày dưới dạng số tuần tự. Ngày 1/1/1990 được ghi nhận là số 1
 • Nếu date là số không hợp lệ, hàm trả về lỗi #NUM!
 • Nếu date là ngày không hợp lệ, hàm trả...

Hàm DAYS (Excel 2013)

 • 7,253
 • 2
Hàm DAYS

Trả về số ngày giữa hai ngày cho trước.

Cú pháp:
=DAYS(end_date, start_date)

End_date, Start_date là ngày kết thúc và bắt đầu mà ta muốn tính số ngày có trong thời đoạn này.

Lưu ý:

 • Excel lưu ngày dưới dạng số tuần tự. Ngày 1/1/1990 được ghi nhận là số 1
 • Nếu end_date và start_date đều là các con số thì hàm sẽ lấy end_date - start_date để tính toán số ngày giữa hai ngày.
 • Nếu có một trong hai đối số là ngày dạng chuỗi...

Hàm SHEET và SHEETS (Excel 2013)

 • 4,133
 • 0
[h=4]SHEET (Excel 2013)[/h]Trả về số chỉ mục của sheet tham chiếu

Cú pháp: =SHEET(value)

Value: Tên của sheet hoặc tham chiếu mà ta muốn biết số chỉ mục của sheet. Nếu value bỏ trống hàm trả về chỉ mục của sheet chứa công thức.

Lưu ý:
 • SHEET bao gồm tất cả worksheet (nhìn thấy - visible, ẩn - hidden, hoặc ẩn sâu - very hidden) và bao gồm tất cả loại sheet (macro, chart, dialog sheet).
 • Nếu value không hợp lệ, hàm SHEET trả...

Hàm IF

 • 9,763
 • 3
Hàm IF

Trả về một giá trị nếu điều kiện có giá trị TRUE, và một giá trị khác nếu điều kiện có giá trị FALSE.

Cú pháp: IF(logical_test, value_is_true [, value_is_false])

logical_test: Là bất kỳ giá trị hay công thức nào có thể trả về TRUE hoặc FALSE. Ví dụ, A1=100 là một biểu thức logic. Nếu giá trị trong A1 bằng 100, biểu thức sẽ trả về giá trị TRUE, còn ngược lại thì biểu thức trả về giá trị FALSE. Đối số này có thể bất kỳ toán tử so sánh nào...

Hàm IFERROR (Excel 2007+)

 • 4,145
 • 1
Hàm IFERROR

Trả về một giá trị xác định trước nếu công thức có lỗi, hoặc trả về kết quả của công thức nếu công thức đó không có lỗi. Thường dùng IFERROR để bẫy lỗi trong các công thức.

Cú pháp:
=IFERROR(value, value_if_error)
value: Là một biểu thức, một công thức cần kiểm tra có lỗi hay không.

value_if_error: Giá trị trả về nếu value gây ra lỗi, là các loại lỗi sau đây: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME...

Hàm OR

 • 3,093
 • 0
Hàm OR

Trả về giá trị TRUE nếu có một hay nhiều đối số là đúng; trả về giá trị FALSE nếu tất cả các đối số là sai.

Có thể dùng hàm OR bất cứ chỗ nào, nhưng thường thì hàm OR hay được dùng chung với hàm IF.

Cú pháp: OR(logical1, [, logical2...])

Logical1,logical2,... Có từ 1 đến 255 điều kiện cần kiểm tra xem TRUE hay FALSE (trong Excel 2003 trở về trước, con số này là 30).

Ghi chú:
 • Các đối số phải có giá trị logic là TRUE hoặc là...

Hàm AND

 • 3,381
 • 0
Hàm AND

Trả về giá trị TRUE nếu tất cả các điều kiện so sánh là đúng; trả về giá trị FALSE nếu có một hay nhiều điều kiện so sánh là sai.

Cú pháp:
=AND(logical1, [, logical2...])

logical1, logical2, ... có thể có đến 255 điều kiện cần kiểm tra (trong Excel 2003 trở về trước, con số này là 30), các điều kiện này trả về TRUE hoặc FALSE

Ghi chú:
Các đối số phải có giá trị logic là TRUE hoặc là FALSE. Nếu đối số là mảng hay tham...

Hàm TRUE, FALSE, NOT

 • 16,345
 • 0
[h=4]Hàm FALSE[/h]Trả về giá trị là FALSE

Cú pháp:
=FALSE()
Không có đối số

Chúng ta có thể nhập trực tiếp giá trị FALSE vào công thức hoặc hàm khi tính toán. Excel sẽ tự hiểu đó là giá trị luận lý có giá trị FALSE.
[h=4]Hàm TRUE[/h]Trả về giá trị là TRUE

Cú pháp:
=TRUE()
Không có đối số

Chúng ta có thể nhập trực tiếp giá trị TRUE vào công thức hoặc hàm khi tính toán. Excel sẽ tự hiểu đó là giá trị luận lý có giá trị TRUE.

[h=4]Hàm NOT[/h]Cho kết quả là phép phủ định...

Hàm XOR (Excel 2013)

 • 4,740
 • 0
[h=4]Hàm XOR[/h]Trả về kết quả là TRUE nếu số lượng đối số TRUE là số lẻ, trả về FALSE khi số đối số TRUE là số chẵn.

Cú pháp:

= XOR(logical1, [logical2],…)

Logical1, logical2, … có từ 1 đến 254 đối số cần kiểm tra xem TRUE hay FALSE, có thể là giá trị logic, mảng hay vùng tham chiếu.

Ghi chú:

 • Các đối số phải trả về dạng TRUE hay FALSE, trong mảng hay vùng tham chiếu thì cũng phải là các giá trị logic.
 • Nếu mảng hay vùng tham chiếu chứa chuỗi hoặc rỗng thì các...

Hàm IFNA (Excel 2013)

 • 7,606
 • 0
Hàm IFNA

Trả về giá trị xác định trước nếu biểu thức kiểm tra bị lỗi #N/A, nếu biểu thức không có lỗi thì trả về kết quả của biểu thức.

Cú pháp:

=IFNA(value, value_if_na)

Value là biểu thức cần kiểm tra lỗi #N/A
Value_if_na Giá trị trả về nếu biểu thức kiểm tra bị lỗi #N/A

Ghi chú:
Nếu Value hay Value_if_na là ô rỗng, IFNA xem như là chuỗi rỗng “”
Nếu Value là công thức mảng, IFNA trả về một mảng kết quả của các ô tương ứng.

Ví dụ: Chuyển đổi điểm chữ...

Hàm UNICHAR và UNICODE (Excel 2013)

 • 4,551
 • 0
Hàm UNICHAR

Giống như hàm CHAR dùng cho bảng mã ASCII, hàm UniChar dùng cho bảng mã UNICODE

Hàm trả về ký tự Unicode của mã số đầu vào.

Cú pháp:

=UNICHAR(number)

Number Là ký tự số cần chuyển về Unicode

Ghi chú:

 • Ký tự Unicode trả về có thể là một chuỗi ký tự (ví dụ như UTF-8, UTF-16)
 • Number là 0 thì hàm trả về lỗi #VALUE!
 • Number là số nằm ngoài vùng cho phép, hàm trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu Number là mã dành riêng trong...
Top Bottom