Hàm CONCATENATE

MyVTV Add-ins
[h=4]Hàm CONCATENATE[/h]Dùng nối nhiều chuỗi lại với nhau thành một chuỗi

Công thức: =CONCATENATE(text1,text2,...)

Text1, Text2,… có thể có từ 2 đến 255 chuỗi văn bản mà ta muốn kết nối lại thành một chuỗi đơn. Ta có thể sử dụng tham chiếu tới những ô có chứa văn bản hay con số

Ví dụ
: Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

=CONCATENATE("Giải pháp", " Excel", " - ", "Công cụ tuyệt vời của bạn)
→ Giải pháp Excel - Công cụ tuyệt vời của bạn

concatenate.JPG
 

File đính kèm

  • HamVanBan_Concatenate.xlsx
    11.3 KB · Đọc: 173
Top Bottom