Hàm ASC - BAHTTEXT - JIS và PHONETIC

MyVTV Add-ins
Hàm ASC

Dùng cho các ngôn ngữ sử dụng bảng mã 2-byte (DBCS), đổi các ký tự 2-bytes sang các ký tự 1-byte.

Cú pháp:
= ASC(text)

text : Là chuỗi hoặc tham chiếu đến một ô có chứa chuỗi muốn chuyển đổi. Nếu text không chứa ký tự 2-bytes nào thì text sẽ giữ nguyên.

Ví dụ:
= ASC("Excel") kết quả là “Excel”
= ASC(“エクセル”) kết quả là “エクセル”


Hàm BAHTTEXT

Dùng để chuyển đổi một số thành dạng chữ của tiếng Thái, rồi thêm hậu tố "Bath" vào.

Cú pháp:
=BAHTTEXT(number)

number : Là một số hoặc tham chiếu đến một ô có chứa số.

Ví dụ: Đọc số 2014 thành tiền Thái.
=BAHTTEXT(2014) kết quả là สองพันสิบสี่บาทถ้วน


Hàm JIS

(Không còn trong Excel 2013)

Chuyển các ký tự 1-byte trong chuỗi văn bản sang các ký tự 2-byte.
Tên hàm và các ký tự mà hàm chuyển đổi phụ thuộc vào thiết lập trong Control Panel, Region and Language.
Đối với tiếng Nhật, hàm này sẽ chuyển ký tự 1-byte (katakana) trong chuỗi văn bản sang các ký tự 2-bytes.

Cú pháp:
=JIS(text)

Text
là chuỗi hoặc tham chiếu đến ô chứa chuỗi cần chuyển đổi. Nếu chuỗi không chứa ký 1-byte nào thì hàm trả về chính chuỗi đó.

Ví dụ:

=JIS("EXCEL") kết quả là "EXCEL"
=JIS(“エクセル”) kết quả là “エクセル”


Hàm PHONETIC

Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ chuỗi tiếng Nhật.

Cú pháp:

=PHONETIC(reference)
Reference là chuỗi ký tự, địa chỉ ô tham chiếu hoặc vùng địa chỉ chứa các ký tự furigana.

Ghi chú:

Nếu reference là vùng địa chỉ thì các ký tự furigana nằm trong ô địa chỉ ở góc trên bên trái vùng sẽ được trích.
Nếu reference là vùng địa chỉ các ô không liền nhau hàm trả về lỗi #N/A.

Theo ví dụ trong Help:
Ô A1 chứa "東京都" và ô A2 chứa “大阪府”. Kết quả ô B1 và B2 sẽ là:
=PHONETIC(A1) kết quả là “トウキョウト”
=PHONETIC(A2) kết quả là “オオサカフ”

(Hàm này hiện đang chạy không ổn định, cho ra nhiều kết quả khác nhau! Xem thêm https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=80766 )
 
Top Bottom