Hàm REPT

MyVTV Add-ins
REPT

Dùng để lặp đi lặp lại một ký tự hoặc một chuỗi, với số lần được định trước.

Cú pháp: =REPT(text, times)

text
: ký tự (character), một con số hoặc một chuỗi (string) cần được nhân bản
times: số lần lặp đi lặp lại của text

Lưu ý:
- Nếu times = 0, hàm REPT() sẽ trả về một chuỗi rỗng
- Nếu text là một con số, REPT() sẽ làm tròn con số đó thành số nguyên

Ví dụ: Tạo mã số học viên gồm 8 ký tự cho khóa 1 (K1) căn cứ và cột số thứ tự và điền thêm số 0 vào trước STT để mã học viên đủ 8 ký tự.
Rept_01.JPG

Ví dụ: Vẽ biểu đồ tần suất bằng hàm REPT dựa trên số Phản hồi của cuộc khảo sát.
Rept_02.JPG


Ví dụ: Vẽ biểu đồ thanh ngang bằng hàm REPT dựa trên số Phản hồi của cuộc khảo sát với việc sử dụng Font chữ Webdings.
Rept_03.JPG
 

File đính kèm

  • HamVanBan_Rept.xlsx
    14.1 KB · Đọc: 170
Top Bottom