Hàm NUMBERVALUE (Excel 2013)

MyVTV Add-ins
[h=4]Hàm NUMBERVALUE[/h]Chuyển chuỗi thành dạng số phù hợp với thiết lập địa phương của máy tính.

Cú pháp:
=NUMBERVALUE(Text, [Decimal_separator], [Group_separator ])

Trong đó:
Text: chuỗi cần chuyển đổi
Decimal_separator: ký tự dùng để phân cách phần số nguyên và số thập phân.
Group_separator: ký tự dùng để phân nhóm hàng tỷ, triệu, nghìn của con số

Ghi chú:

 • Nếu Decimal_separator và Group_separator không khai báo thì hàm sẽ lấy ký tự thiết lập của hệ thống hiện tại.
 • Nếu có nhiều Decimal_separator và Group_separator được dùng thì hàm chỉ lấy ký tự đầu tiên.
 • Nếu Text là chuỗi rỗng thì hàm trả về 0 (zero).
 • Các khoảng trắng trong Text sẽ bị bỏ qua. Ví dụ “3 000” à kết quả là “3000”
 • Nếu Decimal_separator xuất hiện nhiều hơn 2 lần trong Text hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu Group_separator xuất hiện trước Decimal_separator trong Text thì Group_separator sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu Group_separator xuất hiện sau Decimal_separator trong Text thì hàm trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu có bất kỳ đối số nào không hợp lệ hàm cũng trả về lỗi #VALUE!
 • Nếu Text có chứa nhiều ký hiệu %% thì các ký hiệu này sẽ được dùng để tính toán. Ví dụ: =NUMBERVALUE("9%%") à kết quả 0.0009

Ví dụ:
numbervalue.jpg
 

File đính kèm

 • HamVanBan_NumberValue.xlsx
  8.8 KB · Đọc: 385
Top Bottom