Tìm kiếm và gán giá trị từ sheet "NHAP LIEU"vào sheet "TONG HOP

khoa289

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng bảy 2008
Bài viết
125
Điểm
670
Tuổi
35
Chào anh/chị
Nhờ Anh/chỉ bổ sung, chỉnh sửa code đang làm dở dang (Đang vướng ở chỗ tìm kiếm để gắn giá trị)

Hỏi: Tìm kiếm và gán giá trị tại sheet "NHAP LIEU"vào sheet sheet "TONG HOP
1. Tại sheet "TONG HOP Tìm kiếm "Tên dự án" và "Tên gói thầu thầu" trùng với sheet "NHAP LIEU"
2. Gán giá trị TỪ Ô C10 ĐẾN Ô C19 của sheet "NHAP LIEU"vào sheet "TONG HOP" khi 2 sheet này cùng tên dự án, tên gói thầu.
Đính kèm file
Cám ơn.
 

File đính kèm

Ba Tê

Cạo Rồi Sẽ Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
10,591
Điểm
1,560
Tuổi
60
Chào anh/chị
Nhờ Anh/chỉ bổ sung, chỉnh sửa code đang làm dở dang (Đang vướng ở chỗ tìm kiếm để gắn giá trị)

Hỏi: Tìm kiếm và gán giá trị tại sheet "NHAP LIEU"vào sheet sheet "TONG HOP
1. Tại sheet "TONG HOP Tìm kiếm "Tên dự án" và "Tên gói thầu thầu" trùng với sheet "NHAP LIEU"
2. Gán giá trị TỪ Ô C10 ĐẾN Ô C19 của sheet "NHAP LIEU"vào sheet "TONG HOP" khi 2 sheet này cùng tên dự án, tên gói thầu.
Đính kèm file
Cám ơn.
Code "cùi bắp" đây:
PHP:
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(1 To 1, 1 To 10), tArr(), I As Long, N As Long, Txt As String
With Sheets("NHAP LIEU")
  Txt = UCase(.Range("C2").Value & .Range("C3").Value)
  sArr = .Range("C10:C19").Value
End With
With Sheets("TONG HOP")
  If .Range("D10000").End(xlUp).Row < 8 Then Exit Sub
  tArr = .Range("B1", .Range("D10000").End(xlUp)).Value
  For N = 8 To UBound(tArr)
    If UCase(tArr(N, 1) & tArr(N, 3)) = Txt Then
      For I = 1 To 10
        dArr(1, I) = sArr(I, 1)
      Next I
      .Range("E" & N).Resize(, 10) = dArr
      Exit For
    End If
  Next N
End With
End Sub
 

khoa289

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng bảy 2008
Bài viết
125
Điểm
670
Tuổi
35
Cám ơn anh Ba Tê nhiều.
Do em mới tập viết code theo cách đơn giản là dùng Macro, nên anh giúp chỉnh sửa code theo file em gửi được không anh.
Nhờ Anh bổ sung, chỉnh sửa code đang làm dở dang (Đang vướng ở chỗ tìm kiếm để gắn giá trị)
PS: Em là dân không chuyên nên tập viết theo hướng đơn giản là dùng Macro.
 

Ba Tê

Cạo Rồi Sẽ Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
10,591
Điểm
1,560
Tuổi
60
Cám ơn anh Ba Tê nhiều.
Do em mới tập viết code theo cách đơn giản là dùng Macro, nên anh giúp chỉnh sửa code theo file em gửi được không anh.
Nhờ Anh bổ sung, chỉnh sửa code đang làm dở dang (Đang vướng ở chỗ tìm kiếm để gắn giá trị)
PS: Em là dân không chuyên nên tập viết theo hướng đơn giản là dùng Macro.
Tôi không học qua trường lớp nào. Biết sao làm vậy, bạn không sử dụng được thì thôi vậy. Dùng Macro là sao tôi chưa biết.
 

khoa289

Thành viên hoạt động
Tham gia ngày
30 Tháng bảy 2008
Bài viết
125
Điểm
670
Tuổi
35
Chào anh Ba Tê.
Anh bổ sung và chỉnh sửa đoạn code giúp. Cám ơn anh đã giúp nhiều.
2. HỎI BỔ SUNG :
Tại sheet "TONG HOP" chưa có [Tên dự án hoặc tên gói thầu] thì sheet 'TONG HOP" sẽ chèn thêm hàng mới và gán giá trị (C2,C3;C10 đến C19 ) từ sheet "NHAP LIEU' sang sheet "TONG HOP (chèn thêm hàng 11 và giá trị từ A11 đến N11).
 

File đính kèm

SA_DQ

/(hông là gì!
Thành viên danh dự
Tham gia ngày
8 Tháng sáu 2006
Bài viết
5,319
Điểm
860
Bạn tham khảo cái ni:
PHP:
Sub DangVuongChoNaySao()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, Sh As Worksheet
 Dim MyAdd As String
  
 Set Sh = thiworkbook.Worksheets("TONG HOP")
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[b7], Sh.[B65500].End(xlUp))
 Sheets("NHAP LIEU").Select
 Set sRng = Rng.Find([c2].Value, , xlFormulas, xlWhole)
 If sRng Is Nothing Then
  MsgBox "Nothing", , "GPE.COM Xin Thông Báo!"
  ' và gán giá tri (C2,C3;C10 d?n C19 ) tù sheet "NHAP LIEU' _
    sang sheet "TONG HOP (chèn thêm hàng 11 & giá tri tù A11 Dên N11).     '
 Else
  MyAdd = sRng.Address
  Do
    If sRng.Offset(, 2).Value = [C3].Value Then
      'Ban Muón Chép Gì Thì Thêm Lênh Vô Dây     '
    End If
    Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
  Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd
 End If
 End Sub
 

Ba Tê

Cạo Rồi Sẽ Gội
Tham gia ngày
5 Tháng năm 2009
Bài viết
10,591
Điểm
1,560
Tuổi
60
2. HỎI BỔ SUNG :
Tại sheet "TONG HOP" chưa có [Tên dự án hoặc tên gói thầu] thì sheet 'TONG HOP" sẽ chèn thêm hàng mới và gán giá trị (C2,C3;C10 đến C19 ) từ sheet "NHAP LIEU' sang sheet "TONG HOP (chèn thêm hàng 11 và giá trị từ A11 đến N11).
Không ai để dòng tổng bên dưới rồi phải chèn thêm dòng khi có dữ liệu mới, làm khó cho nhau.
 

File đính kèm

Top