Hàm DECIMAL (Excel 2013)

[h=4]Hàm DECIMAL (Excel 2013)[/h]Chuyển đổi dạng biểu thị số bằng văn bản theo một cơ số đã cho thành một số thập phân.

Cú pháp: =DECIMAL(Text, Radix)

Text Bắt buộc.

Radix Bắt buộc. Cơ số phải là một số nguyên.

Lưu ý:
  • Độ dài chuỗi của đối số Text phải nhỏ hơn hoặc bằng 255 ký tự.
  • Đối số Text có thể là bất kỳ kết hợp nào của các ký tự chữ-số hợp lệ cho cơ số và không phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • Excel hỗ trợ đối số Text lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53. Đối số Text trả về một giá trị lớn hơn 2^53 có thể dẫn đến kết quả làm mất độ chính xác của hàm.
  • Cơ số Radix phải lớn hơn hoặc bằng 2 (nhị phân, hay cơ số 2) và nhỏ hơn hoặc bằng 36 (cơ số 36). Một cơ số lớn hơn 10 sử dụng các giá trị số 0-9 và các chữ cái A-Z theo nhu cầu. Ví dụ, cơ số 16 (hệ thập lục phân) dùng các số 0-9 và các chữ A-F, còn cơ số 36 dùng các số 0-9 và các chữ A-Z.
  • Nếu một trong hai đối số vượt quá giới hạn của nó, hàm DECIMAL có thể trả về giá trị lỗi #NUM! hoặc #VALUE!.

Ví dụ:
 

File đính kèm

Bình luận

Top Bottom