Ứng dụng Class Module để viết hàm UDF_ArrayFormula

Liên hệ QC

Ngô Hải Đăng

Thành viên hoạt động
Tham gia
31/8/17
Bài viết
180
Được thích
244
Donate (Paypal)
Donate
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam

Ứng dụng Class Module để viết hàm UDF_ArrayFormula​


Hàm này sẽ hỗ trợ hiển thị kết quả là mảng trên trang tính. Các phiên bản Excel đã hỗ trợ sẵn việc hiển thị mảng thì không cần dùng hàm này. Một số công thức phải gõ Ctrl+Shitf+Enter tại ô chứa công thức thì mới hiện thị kết quả.

Đầu tiên là tạo Class Module tên UDSF.
PHP:
Option Explicit

Private cParam As New Collection
Private cCaller As New Collection
Private fCalc As Boolean

Private WithEvents Worksheet As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook As Excel.Workbook

Sub Link(ParamArray iSubParam())
 If fCalc Then Exit Sub
 If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
 cCaller.Add Application.Caller
 cParam.Add iSubParam
 Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
 If Workbook Is Nothing Then Set Workbook = Application.ThisWorkbook
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Set Workbook = Nothing
  Dim r As Range, aX
  Set r = Target.Find("*", , xlComments)
  On Error Resume Next
  While Not r Is Nothing
   aX = Split(r.Comment.Text, "$")
   r.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
   r.Comment.Delete
   Set r = Target.Find("*", , xlComments)
  Wend
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 End If
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
 Set Worksheet = Nothing
 Set Workbook = Nothing
 fCalc = True
 On Error GoTo Reset
 While cParam.Count > 0
  Application.Run cParam(1)(0), cParam(1), cCaller(1)
  cCaller.Remove 1
  cParam.Remove 1
 Wend
Reset:
 Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 Set cParam = Nothing
 Set cCaller = Nothing
 fCalc = False
End Sub

Tiếp theo là tạo 1 Module để sử dụng Class Module này.
PHP:
Option Explicit

Public oUDSF As New UDSF
 
Function UDF_ARRAYFORMULA(iArray)
 UDF_ARRAYFORMULA = iArray
 oUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", UDF_ARRAYFORMULA
End Function
 
Private Sub UDS_ARRAYFORMULA(iParam, iCaller As Range)
 Dim sF$: sF = iCaller.Formula
 Dim fA As Boolean: fA = iCaller.HasArray
 Dim x&, y&, aX: x = 1: y = -1
 On Error Resume Next
 x = UBound(iParam(1)) - LBound(iParam(1)) + 1
 y = UBound(iParam(1), 2) - LBound(iParam(1), 2) + 1
 On Error GoTo 0
 If y = -1 Then y = x: x = 1
 If Not iCaller.Comment Is Nothing Then
  aX = Split(iCaller.Comment.Text, "$")
  iCaller.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
  iCaller.Comment.Delete
 End If
 iCaller.Resize(x, y) = iParam(1)
 iCaller.AddComment "AF$" & x & "$" & y
 iCaller.Comment.Shape.Height = 16
 iCaller.Comment.Shape.Width = 64
 If fA Then
  iCaller.FormulaArray = sF
 Else
  iCaller.Formula = sF
 End If
End Sub

Gõ công thức =UDF_ARRAYFORMULA({1,2,3;4,5,6;7,8,9}) trên trang tính và xem kết quả.
Cập nhật: Thử xóa ô chứa công thức và xem kết quả.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mình cập nhật lại code ClassModule và code Hàm UDF_ARRAYFORMULA, code cũ khi chạy nhiều hàm UDF_ARRAYFORMULA cùng lúc thì không chính xác.

ClassModule
PHP:
Option Explicit

Const DEFAULTCALLBACK      As String = "Calculating..."
Private mParam         As New Collection
Private mCaller         As New Collection
Private mParamCB        As New Collection
Private mCallerCB        As New Collection
Private mCalc          As Boolean
Private mCallBack        As Variant
Private mCurrentCaller     As Range
Private sCurrentFormula     As String
Private mArray         As Boolean

Private WithEvents Worksheet  As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook   As Excel.Workbook

Sub Link(ParamArray iSubParam())
 If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
 If mCalc Then
  mCallerCB.Add Application.Caller
  mParamCB.Add iSubParam
 Else
  mCaller.Add Application.Caller
  mParam.Add iSubParam
  Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
 End If
End Sub

Sub AddComment(iHight, iWidth, Optional iClearFormat&)
 If Not mCurrentCaller.Comment Is Nothing Then mCurrentCaller.Comment.Delete
 mCurrentCaller.AddComment "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
 mCurrentCaller.Comment.Shape.Height = 16
 mCurrentCaller.Comment.Shape.Width = 64
End Sub

Sub RemoveComment()
 DeleteComment mCurrentCaller
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range)
 Dim aX
 If iRange.Comment Is Nothing Then Exit Sub
 aX = Split(iRange.Comment.Text, "$")
 On Error GoTo FN_
 iRange.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
 If aX(3) Then iRange.Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
 iRange.Comment.Delete
FN_:
End Sub

Sub CallBack(iValue, Optional iCaller As Range)
 If Not mCalc Then iValue = DEFAULTCALLBACK: Exit Sub
 If iCaller Is Nothing Then
  If IsEmpty(mCallBack) Then
   iValue = DEFAULTCALLBACK
  Else
   iValue = mCallBack
   If IsArray(mCallBack) Then Erase mCallBack
   mCallBack = Empty
  End If
 Else
  mCallBack = iValue
  If IsEmpty(mCallBack) Then mCallBack = vbNullString
  If mArray Then
   iCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
  Else
   iCaller.Formula = sCurrentFormula
  End If
 End If
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
  On Error GoTo Reset_
  Set rX = Target.Find("*", , xlComments)
  Debug.Print rX.Address
  While ((Not rX Is Nothing) And IsEmpty(rX.Value))
   DeleteComment rX
   If Not rX.Comment Is Nothing Then rX.Value = " "
   Set rX = Target.FindNext(rX)
  Wend
Reset_:
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
 Application.ScreenUpdating = False
 Set Worksheet = Nothing
 Set Workbook = Nothing
 mCalc = True
 On Error GoTo Reset_
 While mParam.Count > 0
  Set mCurrentCaller = mCaller(1)
  sCurrentFormula = mCaller(1).Formula
  mArray = mCaller(1).HasArray
  Application.Run mParam(1)(0), mParam(1), mCaller(1)
  mCaller.Remove 1
  mParam.Remove 1
 Wend
 Call CalculateCallBack
Reset_:
 Set mParam = Nothing
 Set mCaller = Nothing
 Set mParamCB = Nothing
 Set mCallerCB = Nothing
 Set mCurrentCaller = Nothing
 Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 mCalc = False
 sCurrentFormula = Empty
 mArray = Empty
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CalculateCallBack()
 Dim fStop As Boolean, x&, y&
 y = 1
 Do
  fStop = True
  For x = mCallerCB.Count To y Step -1
   If mCallerCB(x).Value = DEFAULTCALLBACK Then
    fStop = False
    Set mCurrentCaller = mCallerCB(x)
    sCurrentFormula = mCallerCB(x).Formula
    mArray = mCallerCB(x).HasArray
    Application.Run mParamCB(x)(0), mParamCB(x), mCallerCB(x)
    y = x
   End If
  Next x
 Loop Until fStop
End Sub

Hàm UDF_ARRAYFORMULA
PHP:
Option Explicit

Public mUDSF As New UDSF
 
Function UDF_ARRAYFORMULA(iArray)
 mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", iArray
 mUDSF.CallBack UDF_ARRAYFORMULA
End Function

Private Sub UDS_ARRAYFORMULA(iParam, iCaller As Range)
 If TypeName(iParam(1)) = "Range" Then iParam(1) = iParam(1)
 Dim x&, y&: x = 1: y = -1
 On Error Resume Next
 x = UBound(iParam(1)) - LBound(iParam(1)) + 1
 y = UBound(iParam(1), 2) - LBound(iParam(1), 2) + 1
 On Error GoTo 0
 If y = -1 Then y = x: x = 1
 mUDSF.RemoveComment
 iCaller.Resize(x, y) = iParam(1)
 mUDSF.AddComment x, y
 mUDSF.CallBack iCaller.Value, iCaller
End Sub
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Cho tôi hỏi: Chạy công thức =UDF_ARRAYFORMULA({1,2,3;4,5,6;7,8,9}) trên trang tính thì lỗi chỗ này là sao bạn?
(Đã bật Microsoft Scripting Runtime)

Cập nhật: Tôi biết rồi. Đặt tên cho ClassModule là UDSF
1621988212604.png1621988362554.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Nhưng sao vẫn còn comment ở ô chứa công thức vậy bạn ơi? Trong giải thuật buộc phải vậy hay bị sót?
 
Upvote 0
Upvote 0
Upvote 0
À, hay thật! Nếu không thì biết đường nào mà xoá dữ liệu.

Nhưng phải có cách nào khác chứ nhỉ? Như ghi vào registry chẳng hạn.
Khó nhất ở chỗ khi thêm dòng hay cột thì phải cập nhật lại vị trí ô có công thức. Ghi vô comment thì đỡ phải suy nghĩ.
 
Upvote 0
Khó nhất ở chỗ khi thêm dòng hay cột thì phải cập nhật lại vị trí ô có công thức. Ghi vô comment thì đỡ phải suy nghĩ.
Tôi sửa code để ghi vào registry, gồm mấy thủ tục sau trong Class Module. Bạn xem thử có gì thừa không chứ tôi thử thì công thức hoạt động ổn.
(Trước đó tôi đã tạo cái Key TXXT tại đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\)

Rich (BB code):
Sub AddComment(iHight, iWidth, Optional iClearFormat&)
Dim i_RegKey As String, i_Value As String, i_Type As String
Dim myWS As Object
Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT"
i_Value = "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
i_Type = "REG_SZ"
myWS.RegWrite i_RegKey, i_Value, i_Type
Set myWS = Nothing
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range)
 Dim aX, str As String
 Dim myWS As Object
 
 Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
 str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT")
 aX = Split(str, "$")
 On Error GoTo FN_
 iRange.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
 If aX(3) Then iRange.Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
Set myWS = Nothing
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
  On Error GoTo Reset_
 
 Dim str As String
 Dim myWS As Object
 
 On Error GoTo Reset_
 'access Windows scripting
 Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
 str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT")
 aX = Split(str, "$")
 Set rX = Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row + aX(1) - 1, Target.Column + aX(2) - 1))
 DeleteComment rX
Reset_:
  Set myWS = Nothing
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub
 
Upvote 0
Tôi sửa code để ghi vào registry, gồm mấy thủ tục sau trong Class Module. Bạn xem thử có gì thừa không chứ tôi thử thì công thức hoạt động ổn.
(Trước đó tôi đã tạo cái Key TXXT tại đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\)

Rich (BB code):
Sub AddComment(iHight, iWidth, Optional iClearFormat&)
Dim i_RegKey As String, i_Value As String, i_Type As String
Dim myWS As Object
Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT"
i_Value = "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
i_Type = "REG_SZ"
myWS.RegWrite i_RegKey, i_Value, i_Type
Set myWS = Nothing
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range)
 Dim aX, str As String
 Dim myWS As Object
 
 Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
 str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT")
 aX = Split(str, "$")
 On Error GoTo FN_
 iRange.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
 If aX(3) Then iRange.Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
Set myWS = Nothing
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
  On Error GoTo Reset_
 
 Dim str As String
 Dim myWS As Object
 
 On Error GoTo Reset_
 'access Windows scripting
 Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
 str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TXXT\TXT")
 aX = Split(str, "$")
 Set rX = Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row + aX(1) - 1, Target.Column + aX(2) - 1))
 DeleteComment rX
Reset_:
  Set myWS = Nothing
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub
Cách này chưa ổn lắm vì mỗi lần sử dụng ở máy khác lại phải tạo Key. Và Code cũng mới hoạt động cho 1 hàm UDF_ARRAYFORMULA, nếu có hàm thứ 2 hoặc nhiều hơn thì chưa đúng. Theo mình nghĩ thì nên lưu luôn trên file Excel thì có gửi file qua máy khác vẫn sử dụng được. Cách này còn 1 điểm chưa ổn nữa là nếu công thức ở ô C3 mà vùng mình xóa từ A1:C3 thì hoạt động cũng chưa chính xác.
 
Upvote 0
Cách này chưa ổn lắm vì mỗi lần sử dụng ở máy khác lại phải tạo Key. Và Code cũng mới hoạt động cho 1 hàm UDF_ARRAYFORMULA, nếu có hàm thứ 2 hoặc nhiều hơn thì chưa đúng. Theo mình nghĩ thì nên lưu luôn trên file Excel thì có gửi file qua máy khác vẫn sử dụng được. Cách này còn 1 điểm chưa ổn nữa là nếu công thức ở ô C3 mà vùng mình xóa từ A1:C3 thì hoạt động cũng chưa chính xác.
Riêng Key thì không cần tạo, mình dùng ngay key SOFTWARE cũng được. Còn những thứ khác bạn xem lại thử thế nào, có cách viết khác không. Tôi mù tịt về Class Module
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra cách nào hay hơn là ghi vào comment. Có thể ghi thêm thông tin Địa chỉ của ô chứa công thức vào Registry để khi xóa thì nó sẽ kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì mới thực hiện lênh xóa, đồng thời xóa luôn thông tin Registry đó luôn, khi chạy hàm thì sẽ tạo lại Registry mới. Class Module giống như là mình tự tạo ra cái Object riêng của mình.
 
Upvote 0
Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra cách nào hay hơn là ghi vào comment. Có thể ghi thêm thông tin Địa chỉ của ô chứa công thức vào Registry để khi xóa thì nó sẽ kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì mới thực hiện lênh xóa, đồng thời xóa luôn thông tin Registry đó luôn, khi chạy hàm thì sẽ tạo lại Registry mới. Class Module giống như là mình tự tạo ra cái Object riêng của mình.
Mãi rồi cũng tạm được. Tạo một string có dạng [Tênfile]TênSheet!ĐịaChỉÔ và ghi vào đó chuỗi như trong comment trước đây. Khi xóa thì như gợi ý của bạn: kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì thực hiện lênh xóa. Tôi chỉ lấn cấn tí chỗ này: hiện tôi đặt điều kiện nếu số ô của vùng xóa > 50 thì làm lơ đi, nghĩa là người dùng đã chủ động xóa hoặc có code khác xóa vùng, không biết có ổn không?

Code của hàm:
Rich (BB code):
Option Explicit

Public mUDSF As New UDSF
 
Function UDF_ARRAYFORMULA(iArray)
 mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", iArray
 mUDSF.CallBack UDF_ARRAYFORMULA
End Function

Private Sub UDS_ARRAYFORMULA(iParam, iCaller As Range)
 If TypeName(iParam(1)) = "Range" Then iParam(1) = iParam(1)
 Dim x&, y&: x = 1: y = -1
 On Error Resume Next
 x = UBound(iParam(1)) - LBound(iParam(1)) + 1
 y = UBound(iParam(1), 2) - LBound(iParam(1), 2) + 1
 On Error GoTo 0
 If y = -1 Then y = x: x = 1
 Dim sAdrs As String, Sh As String, sFile As String
 sAdrs = iCaller.Address(0, 0)
 Sh = iCaller.Parent.Name
 sFile = "[" & iCaller.Parent.Parent.Name & "]"
 mUDSF.RemoveComment sFile & Sh & "!" & sAdrs
 iCaller.Resize(x, y) = iParam(1)
 mUDSF.AddComment x, y, sAdrs, sFile & Sh
 mUDSF.CallBack iCaller.Value, iCaller
End Sub

Code ClassModule
Rich (BB code):
Option Explicit

Const DEFAULTCALLBACK      As String = "Calculating..."
Private mParam         As New Collection
Private mCaller         As New Collection
Private mParamCB        As New Collection
Private mCallerCB        As New Collection
Private mCalc          As Boolean
Private mCallBack        As Variant
Private mCurrentCaller     As Range
Private sCurrentFormula     As String
Private mArray         As Boolean

Private WithEvents Worksheet  As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook   As Excel.Workbook

Sub Link(ParamArray iSubParam())
  If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
  If mCalc Then
    mCallerCB.Add Application.Caller
    mParamCB.Add iSubParam
  Else
    mCaller.Add Application.Caller
    mParam.Add iSubParam
    Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
  End If
End Sub

Sub AddComment(iHight, iWidth, strAdrs, sPath, Optional iClearFormat&)
Dim i_RegKey$, i_Value$, i_Type$
Dim myWS As Object
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'write registry key
  i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath & "!" & strAdrs
  i_Value = "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
  i_Type = "REG_SZ"
  myWS.RegWrite i_RegKey, i_Value, i_Type
  Set myWS = Nothing
End Sub

Sub RemoveComment(strAdrs)
 DeleteComment mCurrentCaller, strAdrs
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range, strAdrs)
 Dim aX, str As String, Cll As String
 Dim myWS As Object
 
  Cll = Right(strAdrs, Len(strAdrs) - InStr(1, strAdrs, "!"))
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'read key from registry
  On Error GoTo FN_
  str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & strAdrs)
  aX = Split(str, "$")
  Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
  If aX(3) Then Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
  Set myWS = Nothing
End Sub

Sub CallBack(iValue, Optional iCaller As Range)
  If Not mCalc Then iValue = DEFAULTCALLBACK: Exit Sub
  If iCaller Is Nothing Then
    If IsEmpty(mCallBack) Then
     iValue = DEFAULTCALLBACK
    Else
     iValue = mCallBack
     If IsArray(mCallBack) Then Erase mCallBack
     mCallBack = Empty
    End If
  Else
    mCallBack = iValue
    If IsEmpty(mCallBack) Then mCallBack = vbNullString
    If mArray Then
     iCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
    Else
     iCaller.Formula = sCurrentFormula
    End If
  End If
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
 
  Dim str$, sAdrs$, sPath$
  Dim myWS As Object
  Dim Cll As Range
 
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'read key from registry
  On Error Resume Next
  If Target.Count > 30 Then GoTo Reset_
  For Each Cll In Target
    sPath = "[" & Sh.Parent.Name & "]" & Sh.Name & "!" & Cll.Address(0, 0)
    str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath)
    If str <> "" Then sAdrs = Cll.Address(0, 0): Exit For
  Next
  On Error GoTo 0
  On Error GoTo Reset_
  aX = Split(str, "$")
  Set rX = Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row + aX(1) - 1, Target.Column + aX(2) - 1))
  DeleteComment rX, sPath
  myWS.RegDelete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath
Reset_:
  Set myWS = Nothing
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Worksheet = Nothing
  Set Workbook = Nothing
  mCalc = True
  On Error GoTo Reset_
  While mParam.Count > 0
    Set mCurrentCaller = mCaller(1)
    sCurrentFormula = mCaller(1).Formula
    mArray = mCaller(1).HasArray
    Application.Run mParam(1)(0), mParam(1), mCaller(1)
    mCaller.Remove 1
    mParam.Remove 1
  Wend
  Call CalculateCallBack
Reset_:
 Set mParam = Nothing
 Set mCaller = Nothing
 Set mParamCB = Nothing
 Set mCallerCB = Nothing
 Set mCurrentCaller = Nothing
 Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 mCalc = False
 sCurrentFormula = Empty
 mArray = Empty
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CalculateCallBack()
 Dim fStop As Boolean, x&, y&
 y = 1
 Do
  fStop = True
  For x = mCallerCB.Count To y Step -1
   If mCallerCB(x).Value = DEFAULTCALLBACK Then
    fStop = False
    Set mCurrentCaller = mCallerCB(x)
    sCurrentFormula = mCallerCB(x).Formula
    mArray = mCallerCB(x).HasArray
    Application.Run mParamCB(x)(0), mParamCB(x), mCallerCB(x)
    y = x
   End If
  Next x
 Loop Until fStop
End Sub
 
Upvote 0
Mãi rồi cũng tạm được. Tạo một string có dạng [Tênfile]TênSheet!ĐịaChỉÔ và ghi vào đó chuỗi như trong comment trước đây. Khi xóa thì như gợi ý của bạn: kiểm tra xem vùng xóa có bao gồm địa chỉ ô công thức không, nếu có thì thực hiện lênh xóa. Tôi chỉ lấn cấn tí chỗ này: hiện tôi đặt điều kiện nếu số ô của vùng xóa > 50 thì làm lơ đi, nghĩa là người dùng đã chủ động xóa hoặc có code khác xóa vùng, không biết có ổn không?

Code của hàm:
Rich (BB code):
Option Explicit

Public mUDSF As New UDSF
 
Function UDF_ARRAYFORMULA(iArray)
 mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", iArray
 mUDSF.CallBack UDF_ARRAYFORMULA
End Function

Private Sub UDS_ARRAYFORMULA(iParam, iCaller As Range)
 If TypeName(iParam(1)) = "Range" Then iParam(1) = iParam(1)
 Dim x&, y&: x = 1: y = -1
 On Error Resume Next
 x = UBound(iParam(1)) - LBound(iParam(1)) + 1
 y = UBound(iParam(1), 2) - LBound(iParam(1), 2) + 1
 On Error GoTo 0
 If y = -1 Then y = x: x = 1
 Dim sAdrs As String, Sh As String, sFile As String
 sAdrs = iCaller.Address(0, 0)
 Sh = iCaller.Parent.Name
 sFile = "[" & iCaller.Parent.Parent.Name & "]"
 mUDSF.RemoveComment sFile & Sh & "!" & sAdrs
 iCaller.Resize(x, y) = iParam(1)
 mUDSF.AddComment x, y, sAdrs, sFile & Sh
 mUDSF.CallBack iCaller.Value, iCaller
End Sub

Code ClassModule
Rich (BB code):
Option Explicit

Const DEFAULTCALLBACK      As String = "Calculating..."
Private mParam         As New Collection
Private mCaller         As New Collection
Private mParamCB        As New Collection
Private mCallerCB        As New Collection
Private mCalc          As Boolean
Private mCallBack        As Variant
Private mCurrentCaller     As Range
Private sCurrentFormula     As String
Private mArray         As Boolean

Private WithEvents Worksheet  As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook   As Excel.Workbook

Sub Link(ParamArray iSubParam())
  If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
  If mCalc Then
    mCallerCB.Add Application.Caller
    mParamCB.Add iSubParam
  Else
    mCaller.Add Application.Caller
    mParam.Add iSubParam
    Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
  End If
End Sub

Sub AddComment(iHight, iWidth, strAdrs, sPath, Optional iClearFormat&)
Dim i_RegKey$, i_Value$, i_Type$
Dim myWS As Object
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'write registry key
  i_RegKey = "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath & "!" & strAdrs
  i_Value = "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
  i_Type = "REG_SZ"
  myWS.RegWrite i_RegKey, i_Value, i_Type
  Set myWS = Nothing
End Sub

Sub RemoveComment(strAdrs)
 DeleteComment mCurrentCaller, strAdrs
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range, strAdrs)
 Dim aX, str As String, Cll As String
 Dim myWS As Object
 
  Cll = Right(strAdrs, Len(strAdrs) - InStr(1, strAdrs, "!"))
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'read key from registry
  On Error GoTo FN_
  str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & strAdrs)
  aX = Split(str, "$")
  Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
  If aX(3) Then Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
  Set myWS = Nothing
End Sub

Sub CallBack(iValue, Optional iCaller As Range)
  If Not mCalc Then iValue = DEFAULTCALLBACK: Exit Sub
  If iCaller Is Nothing Then
    If IsEmpty(mCallBack) Then
     iValue = DEFAULTCALLBACK
    Else
     iValue = mCallBack
     If IsArray(mCallBack) Then Erase mCallBack
     mCallBack = Empty
    End If
  Else
    mCallBack = iValue
    If IsEmpty(mCallBack) Then mCallBack = vbNullString
    If mArray Then
     iCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
    Else
     iCaller.Formula = sCurrentFormula
    End If
  End If
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
 
  Dim str$, sAdrs$, sPath$
  Dim myWS As Object
  Dim Cll As Range
 
  'access Windows scripting
  Set myWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'read key from registry
  On Error Resume Next
  If Target.Count > 30 Then GoTo Reset_
  For Each Cll In Target
    sPath = "[" & Sh.Parent.Name & "]" & Sh.Name & "!" & Cll.Address(0, 0)
    str = myWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath)
    If str <> "" Then sAdrs = Cll.Address(0, 0): Exit For
  Next
  On Error GoTo 0
  On Error GoTo Reset_
  aX = Split(str, "$")
  Set rX = Range(Cells(Target.Row, Target.Column), Cells(Target.Row + aX(1) - 1, Target.Column + aX(2) - 1))
  DeleteComment rX, sPath
  myWS.RegDelete "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & sPath
Reset_:
  Set myWS = Nothing
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
  Application.ScreenUpdating = False
  Set Worksheet = Nothing
  Set Workbook = Nothing
  mCalc = True
  On Error GoTo Reset_
  While mParam.Count > 0
    Set mCurrentCaller = mCaller(1)
    sCurrentFormula = mCaller(1).Formula
    mArray = mCaller(1).HasArray
    Application.Run mParam(1)(0), mParam(1), mCaller(1)
    mCaller.Remove 1
    mParam.Remove 1
  Wend
  Call CalculateCallBack
Reset_:
 Set mParam = Nothing
 Set mCaller = Nothing
 Set mParamCB = Nothing
 Set mCallerCB = Nothing
 Set mCurrentCaller = Nothing
 Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 mCalc = False
 sCurrentFormula = Empty
 mArray = Empty
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CalculateCallBack()
 Dim fStop As Boolean, x&, y&
 y = 1
 Do
  fStop = True
  For x = mCallerCB.Count To y Step -1
   If mCallerCB(x).Value = DEFAULTCALLBACK Then
    fStop = False
    Set mCurrentCaller = mCallerCB(x)
    sCurrentFormula = mCallerCB(x).Formula
    mArray = mCallerCB(x).HasArray
    Application.Run mParamCB(x)(0), mParamCB(x), mCallerCB(x)
    y = x
   End If
  Next x
 Loop Until fStop
End Sub
Nếu là mình thì sẽ làm như vậy:
- Khi chạy hàm, tạo 1 Registry có Value là [Workbook]Sheet!Address<$>Rows<$>Column (mình dùng <$> cho khỏi trùng với $ trong Address). Registry phải đặt trong vùng mình kiểm soát được.
-Khi xóa thì mình sẽ có thông tin vùng bị xóa (Target). Sau đó duyệt qua các Registry mà hàm đã tạo. Kiểm tra bằng cách Intersect(Target, range([Workbook]Sheet!Address)). Nếu khác Nothing thì range([Workbook]Sheet!Address).Resize(Rows,Column) = Empty

Thay vì ghi vào Registry bạn thử ghi vào Name của excel xem sao, cách làm tương tự
 
Upvote 0
Cập nhật lại Class Module, trong file test có thêm 2 hàm Sort và Unique viết theo cách Sort và RemoveDupticate của excel.
PHP:
Option Explicit

Const DEFAULTCALLBACK      As String = "Calculating..."
Private mParam         As New Collection
Private mCaller         As New Collection
Private mCurrentCaller     As Range
Private sCurrentFormula     As String
Private mArray         As Boolean
Private mCalc          As Boolean
Private mCallBack        As Variant

Private WithEvents Worksheet  As Excel.Worksheet
Private WithEvents Workbook   As Excel.Workbook

Sub Link(ParamArray iSubParam())
 If TypeName(Application.Caller) <> "Range" Then Exit Sub
 If Exist(Application.Caller) Then Exit Sub
 mCaller.Add Application.Caller
 mParam.Add iSubParam
 If mCalc Then Exit Sub
 Set Worksheet = Application.Caller.Worksheet
End Sub

Sub AddComment(iHight, iWidth, Optional iClearFormat&)
 If Not mCurrentCaller.Comment Is Nothing Then mCurrentCaller.Comment.Delete
 mCurrentCaller.AddComment "$" & iHight & "$" & iWidth & "$" & iClearFormat
 mCurrentCaller.Comment.Shape.Height = 0
 mCurrentCaller.Comment.Shape.Width = 0
End Sub

Sub RemoveComment()
 DeleteComment mCurrentCaller
End Sub

Private Sub DeleteComment(iRange As Range)
 Dim aX
 If iRange.Comment Is Nothing Then Exit Sub
 aX = Split(iRange.Comment.Text, "$")
 On Error GoTo FN_
 iRange.Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
 If aX(3) Then iRange.Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
 iRange.Comment.Delete
FN_:
End Sub

Sub CallBack(iValue, Optional iCaller As Range)
 If Not mCalc Then iValue = DEFAULTCALLBACK: Exit Sub
 If iCaller Is Nothing Then
  If IsEmpty(mCallBack) Then
   iValue = DEFAULTCALLBACK
  Else
   iValue = mCallBack
   If IsArray(mCallBack) Then Erase mCallBack
   mCallBack = Empty
  End If
 Else
  mCallBack = iValue
  If IsEmpty(mCallBack) Then mCallBack = vbNullString
  If mArray Then
   iCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
  Else
   iCaller.Formula = sCurrentFormula
  End If
 End If
End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
 If Application.CountA(Target) = 0 Then
  Dim rX As Range, aX, xAppCalc&
  xAppCalc = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set Workbook = Nothing
  On Error GoTo Reset_
  Set rX = Target.Find("*", , xlComments)
  Debug.Print rX.Address
  While ((Not rX Is Nothing) And IsEmpty(rX.Value))
   DeleteComment rX
   If Not rX.Comment Is Nothing Then rX.Value = " "
   Set rX = Target.FindNext(rX): Debug.Print rX.Address
  Wend
Reset_:
  Target = Empty
  Set Workbook = Application.ThisWorkbook
  Application.Calculation = xAppCalc
 End If
End Sub

Private Sub Worksheet_Calculate()
 Dim x&
 Application.ScreenUpdating = False
 Set Worksheet = Nothing
 Set Workbook = Nothing
 mCalc = True
 On Error GoTo Reset_
 While x < mParam.Count
  x = x + 1
  Set mCurrentCaller = mCaller(x)
  sCurrentFormula = mCaller(x).Formula
  mArray = mCaller(x).HasArray
  Application.Run mParam(x)(0), mParam(x), mCaller(x)
 Wend
 Call CalculateCallBack
' Stop
Reset_:
 Set mParam = Nothing
 Set mCaller = Nothing
 Set mCurrentCaller = Nothing
 Set Workbook = Application.ThisWorkbook
 mCalc = False
 sCurrentFormula = Empty
 mArray = Empty
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Private Sub CalculateCallBack()
 Dim fStop As Boolean, x&, y&
 y = mCaller.Count
 Do
  y = y - 1
  fStop = True
  If y >= 0 Then CheckError
  For x = mCaller.Count To 1 Step -1
   If mCaller(x).Text = DEFAULTCALLBACK Then
    fStop = False
    Set mCurrentCaller = mCaller(x)
    sCurrentFormula = mCaller(x).Formula
    mArray = mCaller(x).HasArray
    Application.Run mParam(x)(0), mParam(x), mCaller(x)
   End If
  Next x
 Loop Until fStop Or y < 0
End Sub

Private Sub CheckError()
 Dim x&
 For x = mCaller.Count To 1 Step -1
  If IsError(mCaller(x).Value) Then
   Set mCurrentCaller = mCaller(x)
   sCurrentFormula = mCaller(x).Formula
   mArray = mCaller(x).HasArray
   mCaller.Remove x
   mParam.Remove x
   If mArray Then
    mCurrentCaller.FormulaArray = sCurrentFormula
   Else
    mCurrentCaller.Formula = sCurrentFormula
   End If
  End If
 Next x
End Sub

Private Function Exist(iCaller As Range) As Boolean
 Dim x&
 For x = 1 To mCaller.Count
  If iCaller.Parent Is mCaller(x).Parent Then
   If Not Intersect(iCaller, mCaller(x)) Is Nothing Then Exist = True: Exit Function
  End If
 Next x
End Function
 

File đính kèm

 • TestClass.xlsb
  42.9 KB · Đọc: 28
Upvote 0
Cập nhật cho bài #12, cứ xóa đúng ô chứa công thức là xóa vùng dữ liệu bất kỳ xóa bằng cách gì.
 

File đính kèm

 • HamDictionary_R.xlsm
  207 KB · Đọc: 16
Upvote 0
Cập nhật cho bài #12, cứ xóa đúng ô chứa công thức là xóa vùng dữ liệu bất kỳ xóa bằng cách gì.
Cập nhật: Tạo registry string value ARR nếu chưa có:
Rich (BB code):
Private Sub DeleteComment(iRange As Range, strAdrs)
 Dim aX, str As String, Cll As String
 Dim MyWS As Object
 
  Cll = Right(strAdrs, Len(strAdrs) - InStr(1, strAdrs, "!"))
  'access Windows scripting
  Set MyWS = CreateObject("WScript.Shell")
  'read key from registry
  On Error Resume Next
  str = MyWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARR")
  If Err.Number <> 0 Then MyWS.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ARR", str, "REG_SZ"
  On Error GoTo 0
  On Error GoTo FN_
  str = MyWS.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\" & strAdrs)
  aX = Split(str, "$")
  Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)) = Empty
  If aX(3) Then Range(Cll).Resize(aX(1), aX(2)).ClearFormats
FN_:
  Set MyWS = Nothing
End Sub
 

File đính kèm

 • HamDictionary_R.xlsm
  207.3 KB · Đọc: 8
Lần chỉnh sửa cuối:
Upvote 0
Cập nhật: dùng Comment của Worksheet Name để ghi kích thước mảng
 

File đính kèm

 • HamDictionary_N.xlsm
  211.5 KB · Đọc: 15
Upvote 0
Cập nhật: dùng Comment của Worksheet Name để ghi kích thước mảng
PHP:
mUDSF.Link "UDS_ARRAYFORMULA", SumDicMM
mUDSF.CallBack SumDicMM
Thêm đoạn code này vào cuối hàm SumDicMM rồi trên sheet gõ = SumDicMM luôn, khỏi phải qua ArrayFormula.
 
Upvote 0
Lỗi bài #17 - xóa nhiều công thức chỉ xóa được vùng dữ liệu đầu tiên => đã sửa.

(Đã áp dụng ổn cho công thức truy vấn SQL của tác giả)
 

File đính kèm

 • HamDictionary_N.xlsm
  210.6 KB · Đọc: 35
Upvote 0
Web KT
Back
Top Bottom