VBA lỗi 64 bit giúp em với!!! lỗi Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute

Mc2296

Thành viên mới
Tham gia ngày
25 Tháng tư 2021
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
22
em bị lỗi 64 bit khi nhận được file của một người gửi em. hiện lỗi The code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute. giúp em sửa với ạ. em sử dụng excel 16. e k biết gì nhiều về VBA.
 

File đính kèm

 • COPY THEO DANH SACH (1).xlsm
  49.9 KB · Đọc: 5

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia ngày
8 Tháng chín 2014
Bài viết
4,131
Được thích
6,571
Điểm
2,568
Thay
Mã:
Private Type SHFILEOPSTRUCT
  hwnd As Long
  wFunc As Long
  pFrom As String
  pTo As String
  fFlags As Integer
  fAborted As Long
  hNameMaps As Long
  sProgress As String
End Type
...
Private Declare Function MoveFile Lib "kernel32.dll" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long
Private Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long
bằng
Mã:
#If VBA7 Then
  Private Type SHFILEOPSTRUCT
      hwnd As LongPtr
      wFunc As Long
      pFrom As String
      pTo As String
      fFlags As Integer
      fAborted As Long
      hNameMaps As LongPtr
      sProgress As String
  End Type
#Else
  Private Type SHFILEOPSTRUCT
    hwnd As Long
    wFunc As Long
    pFrom As String
    pTo As String
    fFlags As Integer
    fAborted As Long
    hNameMaps As Long
    sProgress As String
  End Type
#End If
...
#If VBA7 Then
  Private Declare PtrSafe Function MoveFile Lib "kernel32" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long
  Private Declare PtrSafe Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long
#Else
  Private Declare Function MoveFile Lib "kernel32.dll" Alias "MoveFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String) As Long
  Private Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long
#End If
 
Top Bottom