Hỗ trợ VBA chia bảng kê

Huanphc

Thành viên mới
Tham gia ngày
9 Tháng một 2019
Bài viết
3
Thích
0
Điểm
13
Tuổi
30
#1
Kính gửi anh chị em,
Mình cũng lượm lặt vài bài viết, nhưng làm hoài chưa được. Nhờ anh chị giúp mình file sau
Yêu cầu mình cũng đơn giản là bảng tính thông thường vẫn nhập số để tính được. Còn khi mình muốn tự động phân bổ tiền thì nhập vào ô C21 thì sẽ tự động phân bổ từ mệnh giá lớn đến nhỏ. Nhưng 0 hiểu có gì sai mà khi mình nhập vào xong luôn bị xóa dữ liệu của ô A4
Mã:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim KeyCells As Range
  Set KeyCells = Range("C21")
  If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
      Is Nothing Then

Dim TongMoi As Double
  Range("B4:B14").Value = 0
  Range("$C$18").Value = 0
  Select Case Target.Address
  Case "$C$21"
     Application.EnableEvents = False
    
     Range("$B$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown(Range("$C$21").Value / Range("$A$4").Value, 0)
     TongMoi = Range("$C$21").Value
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$4").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$4").Value), 0))
     Range("$B$5").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$5").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$5").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$5").Value), 0))
     Range("$B$6").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$6").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$6").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$6").Value), 0))
     Range("$B$7").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$7").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$7").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$7").Value), 0))
     Range("$B$8").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$8").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$8").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$8").Value), 0))
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$4"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value
     Range("$B$5").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$5").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$5").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$5").Value), 0))
     Range("$B$6").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$6").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$6").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$6").Value), 0))
     Range("$B$7").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$7").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$7").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$7").Value), 0))
     Range("$B$8").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$8").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$8").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$8").Value), 0))
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$5"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value
     Range("$B$6").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$6").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$6").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$6").Value), 0))
     Range("$B$7").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$7").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$7").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$7").Value), 0))
     Range("$B$8").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$8").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$8").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$8").Value), 0))
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$6"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value
     Range("$B$7").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$7").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$7").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$7").Value), 0))
     Range("$B$8").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$8").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$8").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$8").Value), 0))
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$7"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value
     Range("$B$8").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$8").Value), 0)
         
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$8").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$8").Value), 0))
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
   Case "$B$8"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value
     Range("$B$9").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$9").Value), 0)
      
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$9").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$9").Value), 0))
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$9"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value
     Range("$B$10").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$10").Value), 0)
       
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$10").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$10").Value), 0))
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$10"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value - Range("$C$10").Value
     Range("$B$11").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$11").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$11").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$11").Value), 0))
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
  Case "$B$11"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value - Range("$C$10").Value - Range("$C$11").Value
     Range("$B$12").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$12").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$12").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$12").Value), 0))
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
   Case "$B$12"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value - Range("$C$10").Value - Range("$C$11").Value - Range("$C$12").Value
     Range("$B$13").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$13").Value), 0)
    
     TongMoi = Abs(TongMoi) - (Range("$A$13").Value * Application.WorksheetFunction.RoundDown((Abs(TongMoi) / Range("$A$13").Value), 0))
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
   Case "$B$13"
     Application.EnableEvents = False
    
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value - Range("$C$10").Value - Range("$C$11").Value - Range("$C$12").Value - Range("$C$13").Value
     Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
    
     Application.EnableEvents = True
    
   Case "$B$14"
     Application.EnableEvents = False
    
     MsgBox ("khong the dieu chinh")
     TongMoi = Range("$C$21").Value - Range("$C$4").Value - Range("$C$5").Value - Range("$C$6").Value - Range("$C$7").Value - Range("$C$8").Value - Range("$C$9").Value - Range("$C$10").Value - Range("$C$11").Value - Range("$C$12").Value - Range("$C$13").Value
     Range("$B$14").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
   
     Application.EnableEvents = True
  End Select

  End If

End Sub
Bài đã được tự động gộp:

À và mình muốn nhờ giúp thêm là sau khi đã phân bổ ví dụ 1tr = 2 tờ 500 nhưng mình sửa số tờ 500 thành 1 thì lại tự phân bổ tiếp thành 1 tờ 500 2 tờ 200 1 tờ 100
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:

CHAOQUAY

Thành viên thường trực
Tham gia ngày
24 Tháng tám 2018
Bài viết
239
Thích
164
Điểm
45
#2
Kính gửi anh chị em,
Mình cũng lượm lặt vài bài viết, nhưng làm hoài chưa được. Nhờ anh chị giúp mình file sau
Yêu cầu mình cũng đơn giản là bảng tính thông thường vẫn nhập số để tính được. Còn khi mình muốn tự động phân bổ tiền thì nhập vào ô C21 thì sẽ tự động phân bổ từ mệnh giá lớn đến nhỏ. Nhưng 0 hiểu có gì sai mà khi mình nhập vào xong luôn bị xóa dữ liệu của ô A4
automerge]1547138786[/automerge]
À và mình muốn nhờ giúp thêm là sau khi đã phân bổ ví dụ 1tr = 2 tờ 500 nhưng mình sửa số tờ 500 thành 1 thì lại tự phân bổ tiếp thành 1 tờ 500 2 tờ 200 1 tờ 100
Với yêu cầu 1
Bạn tìm các dòng lệnh sau
Mã:
Range("$A$4").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
thay bằng câu dưới đây
Mã:
Range("$B$14").Value = Application.WorksheetFunction.RoundDown((TongMoi / Range("$A$14").Value), 0)
Yêu cầu 2 chắc phải viết code khác bạn.
Bạn cũng cần nói rõ là việc phân bổ thủ công là chỉ cho 1 ô hay là nhiều ô.
 

Huanphc

Thành viên mới
Tham gia ngày
9 Tháng một 2019
Bài viết
3
Thích
0
Điểm
13
Tuổi
30
#3
Cảm ơn ạ. Mình sửa được rồi.
Mình cần nhờ giúp thêm như sau:
Mình có 2 ô a1 và a2. Mình muốn khi nhập vào a1 có dữ liệu thì a2 sẽ bằng không và ngược lại. Cái này mình dùng worksheet change có được không hay nên làm thế nào ạ
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
957
Thích
663
Điểm
210
#4
Cảm ơn ạ. Mình sửa được rồi.
Mình cần nhờ giúp thêm như sau:
Mình có 2 ô a1 và a2. Mình muốn khi nhập vào a1 có dữ liệu thì a2 sẽ bằng không và ngược lại. Cái này mình dùng worksheet change có được không hay nên làm thế nào ạ
Vậy làm cái sự kiện rồi dùng hàm if kiểm tra rồi xóa là được mà.
 

Huanphc

Thành viên mới
Tham gia ngày
9 Tháng một 2019
Bài viết
3
Thích
0
Điểm
13
Tuổi
30
#5
Sự kiện thế nào nhờ anh cchij hướng dẫn giúp được không ạ. Mình không rành lắm nên chưa biết thế nào. Kiểu mình có ô thu và ô chi. Mình muốn khi nhập ô thu thì nó xoá số ở ô chi đi và cái bảng kê đó mình nhập thủ công hết. Còn khi mình nhập số vào ô chi thì nó sẽ xoá dữ liệu ô thu và bảng kê tự động phân bổ theo code trên
 

snow25

Thành viên tích cực
Tham gia ngày
24 Tháng bảy 2018
Bài viết
957
Thích
663
Điểm
210
#6
Sự kiện thế nào nhờ anh cchij hướng dẫn giúp được không ạ. Mình không rành lắm nên chưa biết thế nào. Kiểu mình có ô thu và ô chi. Mình muốn khi nhập ô thu thì nó xoá số ở ô chi đi và cái bảng kê đó mình nhập thủ công hết. Còn khi mình nhập số vào ô chi thì nó sẽ xoá dữ liệu ô thu và bảng kê tự động phân bổ theo code trên
Bạn gửi cái file mẫu lên nhé.Mọi người viết code vào đó luôn.
 
Top