Hàm FLOOR.PRECISE (Excel 2010)

[h=4]Hàm FLOOR.PRECISE[/h]Trả về một số được làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn xuống. Tuy nhiên, nếu số hoặc số có nghĩa là không, thì kết quả trả về là không.

Cú pháp: =FLOOR.PRECISE(number, [significance])

Number Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

Significance Tùy chọn. Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó. Nếu Significance được bỏ qua, thì giá trị mặc định là 1.

Lưu ý:
  • Giá trị tuyệt đối của bội số được dùng, để cho hàm FLOOR.PRECISE trả về mức sàn toán học, bất chấp dấu của số và số có nghĩa.

Ví dụ:
 

File đính kèm

Bình luận

Top Bottom