Hàm FLOOR.MATH (Excel 2013)

[h=4]Hàm FLOOR.MATH (Excel 2013)[/h]Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hay tới bội số gần nhất của một số có nghĩa.

Cú pháp: =FLOOR.MATH(number, significance, mode)

Number Bắt buộc. Số cần được làm tròn xuống.

Significance Tùy chọn. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

Mode Tùy chọn. Hướng (tiến đến hay xa khỏi số 0) làm tròn số âm.

Lưu ý:
  • Theo mặc định, số dương có các phần thập phân sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Ví dụ: 6.3 được làm tròn xuống 6, bằng cách dùng đối số Significance mặc định (1).
  • Theo mặc định, số âm có các phần thập phân sẽ được làm tròn ra xa số 0 đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: -6.7 được làm tròn thành -7.
  • Bằng cách dùng 0 hoặc số âm cho đối số Mode, bạn có thể thay đổi hướng làm tròn cho các số âm. Ví dụ, làm tròn -6.3 với Significance là 1 và Mode là -1 sẽ là làm tròn tiến đến 0, thành -6.
  • Đối số Significance làm tròn số đó xuống số nguyên gần nhất là bội số của số có nghĩa xác định. Trường hợp ngoại lệ là khi số được làm tròn là số nguyên. Ví dụ: với Significance là 3, số sẽ được làm tròn xuống số nguyên tiếp theo là bội số của 3.
  • Nếu Number chia cho Significance là 2 hoặc kết quả lớn hơn trong số dư, thì kết quả được làm tròn xuống.

Ví dụ:
 

File đính kèm

Bình luận

Top Bottom