Hàm CEILING.PRECISE (Excel 2010)

[h=4]Hàm CEILING.PRECISE[/h]Trả về số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn lên. Tuy nhiên, nếu số hay mức quan trọng bằng không, số không được trả về.

Cú pháp: =CEILING.PRECISE(number, [significance])

Number Bắt buộc. Giá trị sẽ được làm tròn.

Significance Tùy chọn. Bội số mà số sẽ được làm tròn đến. Nếu bỏ qua mức quan trọng, giá trị mặc định của nó sẽ là 1.

Lưu ý:
  • Giá trị tuyệt đối của bội số được dùng, để hàm CEILING.PRECISE trả về ceiling toán học bất chấp dấu của số và mức quan trọng.

Ví dụ:
 

File đính kèm

Bình luận

Top Bottom