Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu

Các vấn đề của dữ liệu từ nhập liệu, trình bày, báo cáo phân tích, có thể được tìm thấy ở đây.

Pivot table

Công cụ Pivot table vẫn luôn được đánh giá là công cụ rất mạnh của Excel trong việc xữ lý dữ liệu. Hãy tìm hiểu và trao đổi về công cụ này ở đây.
Đề tài
286
Bài viết
1,932
Đề tài
286
Bài viết
1,932

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Lọc tự động (autofilter), lọc nâng cao (advanced filter) và các cách lọc dữ liệu khác hãy trình bày ở đây.
Đề tài
1,165
Bài viết
9,668
Đề tài
1,165
Bài viết
9,668

Excel và Các Biểu Đồ

Biều đồ, một công cụ quan trọng trong báo cáo.
Đề tài
1,007
Bài viết
4,568
Đề tài
1,007
Bài viết
4,568
Top