Cấu trúc dữ liệu Excel và việc Xử lý dữ liệu

Các vấn đề của dữ liệu từ nhập liệu, trình bày, báo cáo phân tích, có thể được tìm thấy ở đây.
Quảng cáo

Pivot table

Công cụ Pivot table vẫn luôn được đánh giá là công cụ rất mạnh của Excel trong việc xữ lý dữ liệu. Hãy tìm hiểu và trao đổi về công cụ này ở đây.
Đề tài
365
Bài viết
2.6K
Đề tài
365
Bài viết
2.6K

Lọc và sắp xếp dữ liệu

Lọc tự động (autofilter), lọc nâng cao (advanced filter) và các cách lọc dữ liệu khác hãy trình bày ở đây.
Đề tài
1.3K
Bài viết
11.2K
Đề tài
1.3K
Bài viết
11.2K

Excel và Các Biểu Đồ

Biều đồ, một công cụ quan trọng trong báo cáo.
Đề tài
1.1K
Bài viết
5K
Đề tài
1.1K
Bài viết
5K
Top Bottom