Kết quả tìm kiếm

 1. Hai Lúa Miền Tây

  [Giúp đỡ] Sử dụng hàm SUM join table trả về giá trị trùng lặp SQL

  Bài toán này ngộ, hiếm ai dùng như bạn. SELECT aa.code, aa.price, bb.saleoff FROM (SELECT code, SUM(price) AS Price FROM product GROUP BY code) aa INNER JOIN (SELECT code, SUM(saleoff) AS saleoff...
 2. Hai Lúa Miền Tây

  Xin code Import/update Data from Excel to SQL sever

  Báo lỗi như thế nào bạn? Tôi đoán là lỗi trùng khóa chính. Có phải CLIENTID của bạn là khóa chính?
 3. Hai Lúa Miền Tây

  CODE VBA LẤY DỮ LIỆU THEO CODE ID

  Bạn dùng tạm code sau nhé: Sub CapNhatDL_HLMT() Dim strSQL As String strSQL = "Select F9,F3 from [KL1$A7:M16] " & _ "Union all Select F9,F3 from [KL2$A7:M16] " & _ "Union all select F9,F3 from [EXCEL 12.0;HDR=NO;Database=" & ThisWorkbook.Path & "\FILE...
 4. Hai Lúa Miền Tây

  Tạo báo cáo Crystal Report với dữ liệu được lấy từ Listview - vb.net

  Dữ liệu trong cái listview đó bạn lấy từ CSDL? Nếu từ CSDL thì tội gì không đổ từ CSDL vào Report mà lại lấy từ ListView?
 5. Hai Lúa Miền Tây

  Xin code Import/update Data from Excel to SQL sever

  Cho file ví dụ cụ thể đi bạn
 6. Hai Lúa Miền Tây

  Trích xuất dữ liệu trong google sheet

  Bạn xem file nhé: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFnw9l5FbjCVqwhav6md4VjWpHokWlNCI-B4tICF-38/edit#gid=215792617
 7. Hai Lúa Miền Tây

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Có phải anh đang test cái DataSnap REST? Ngay từ đầu thì em cũng đã nói với anh là nếu kết nối qua Internet thì điều trước tiên anh phải có là IP tĩnh. Sau đó mới tính tiếp được.
 8. Hai Lúa Miền Tây

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Hầu hết trường hợp thiết lập modem đều phải làm bằng tay nhen bạn.
 9. Hai Lúa Miền Tây

  Gặp gỡ giao lưu lúc 11h00 ngày 05/01/2019 tại HCM.

  Dạ con không thể tham dự được vì ngày này con không được nghỉ, chúc Bác và các thành viên tham dự họp mặt vui vẻ ạ.
 10. Hai Lúa Miền Tây

  Cần giúp lấy dữ liệu từ bảng Data và trích gộp thành bảng dữ liệu mới.

  Bạn thử code sau nhé: Sub LayDL_HLMT() Dim strSQL As String strSQL = "Select F1,F2,F3,val(F4) from [Sheet1$A3:L] where F3 like 'RM-%' or F3 like 'PK-%' or F3 like 'Overhead-%' or F3 like 'Labor-%'" & _ " Union all Select F1,F2,F5,Val(F6) from [Sheet1$A3:L] where F5 like...
 11. Hai Lúa Miền Tây

  AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé!

  Chính xác là còn 2 ngày nữa nó sẽ xóa. Xin thông báo cho các bạn để không test nữa
 12. Hai Lúa Miền Tây

  Cần giúp lấy dữ liệu từ bảng Data và trích gộp thành bảng dữ liệu mới.

  Bao nhiêu cột cần lấy vậy bạn? Cột G và H trong file của bạn không thỏa điều kiện nên không lấy. Tuy nhiên 2 cột này có phát sinh dữ liệu cần lấy hay là không?
 13. Hai Lúa Miền Tây

  Điều kiện lọc ADO

  Đọc lại ví dụ của bạn thì tôi tạm làm như sau: Sub Test() Dim strSQL As String, strWhere As String If Len(TextBox1.Text) = 0 And Len(TextBox2.Text) > 0 Then strWhere = " where CotB ='" & TextBox2.Text & "'" ElseIf Len(TextBox1.Text) > 0 And Len(TextBox2.Text) = 0 Then...
 14. Hai Lúa Miền Tây

  Đố vui về ADO, DAO.

  Không dùng kết nối nhé anh, code chưa chắc là ngắn gọn. Nhưng tốc độ thì hơn hẳn so với cách thông thường. Ở máy cà tàng của em thì với dữ liệu 1.048.576 dòng thì nó cho ra kết quả trong vòng 15~20 giây. Trong khi đó với cách mở kết nối thì hơn 80 giây mới có kết quả.
 15. Hai Lúa Miền Tây

  Điều kiện lọc ADO

  Dùng hàm iif kết hợp với len để xử lý, nếu nối chuỗi đơn thuần như bạn thì sẽ có vấn đề khi lọc dữ liệu.
 16. Hai Lúa Miền Tây

  Chuyển ký tự đầu thành cuối trong Exel

  Đó là ví dụ, nếu 100 dòng thì tham chiếu đến cell của 100 dòng đó, linh hoạt mà dùng chứ bạn. Mà sao phải dùng thêm hàm SUBSTITUTE?
 17. Hai Lúa Miền Tây

  Đố vui về ADO, DAO.

  Xin nói thêm là nếu như ta dùng trên cùng 1 file thì không cần phải mở kết nối hay khai báo chuỗi kết nối. Vậy phương pháp để lấy dữ liệu bằng cách này là như thế nào. Mời các bạn cho ý kiến nhé.
 18. Hai Lúa Miền Tây

  Bài tập về ADO căn bản.

  Không thấy bạn nói thêm gì, thôi thì tôi chỉnh lại theo miêu tả của bạn bên dưới. Sub GetValue_CSV() With CreateObject("ADODB.Connection") .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"""...
Top